FALK:s konferens i Härnösand 25-27 maj 2016
Årets tema var ”Tillämpning, anpassning och kollegialt samarbete”

>>> Här kan du läsa programmet <<<

Nedan kan du ta del av PDF:er från de olika föreläsningarna:


ONSDAG 25 MAJ
18.00 M/S Ådalen III – en båtfärd på Ångermanälven med buffé
TORSDAG 26 MAJ
09.00 Registrering, kaffe, smörgås och utställningsbesök Murberget, Länsmuseet Västernorrland centrum.
10.00 VÄLKOMMEN
10.15 Offentlighet i princip och praktik
För att hävda sin rätt måste man känna den. Arkivpedagogen och arkivchefen för Föreningsarkivet i Jämtlands län berättar om hur vi metodiskt kan arbeta för att fler ska lära känna arkiven.
Eva Tegnhed, Föreningsarkivet i Jämtlands län
11.00 Frukt, vatten, godsaker och utställningsbesök
11.15

Aktuellt från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor

11.30 Vem bestämmer om arkiv i kommunen?
Hur kan och bör arkivverksamheten organiseras i en kommun? Vad säger kommunallagen om styrning och ansvar och vad säger arkivlagen om kommuner? Hur förenar vi dessa båda lagar i syfte att ordna en ändamålsenlig styrning av den kommunala arkivhanteringen? Kan fullmäktige delegera möjligheten att meddela föreskrifter om arkivvård till arkivmyndigheten och vem ska egentligen besluta om gallring?
Eva Lindelöw-Sjöö, Gävle kommunarkiv och Lars Harbe, Regionarkivet Gävleborg
12.00

Lunch -- Gästgiveri Spjutegården, Friluftsmuseet Murberget

13.00 Debatt kring utredningsförslaget om ökad insyn i friskolors arkiv.
Bo Johansson, Sollentuna kommunarkiv, Sara Håkansson, Uppsala stadsarkiv och Nils Mossberg, Eskilstuna stadsarkiv, Katarina Thurell, Norrtälje stadsarkiv. Moderator: Anneli Brattgård, Ekerö kommunarkiv
13.30 Processbaserad informationsredovisning
Regionarkivet för Västra Götalands regionen och Göteborgs Stad berättar om sitt arbete med nya riktlinjer avseende gallring och redovisning av allmänna handlingar. Normförslag till klassificeringsstruktur för styrande och stödjande processer, presentation av handledning i att upprätta klassificeringsstruktur, utbildningsinsatser m.m. är exempel på vad som att kommer tas upp under föredraget.
Stefan Högberg, Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad
14.00 Kaffe, kaka och utställningsbesök
14.30 Nedslag i Tryckfrihetsförordningens historia
Jan Samuelsson, Avd. för Humaniora, Mittuniversitetet
15.00 Proveniensprincipen i det moderna informationssamhället
-- arkivering inom verksamma IT-system i samband med omorganisationer
Erik Norgren, Landstinget Västernorrland
15.30 Interoperabilitet och verksamhetsinformation
Det tänks och byggs e-arkiv runt om i Sverige, mycket av vårt fokus är på hur vi skall strukturera informationen i arkivet, men mindre tid har lagts på hur vi får med oss önskvärd information från våra digitala verksamhetssystem. Hur skall vi tänka kring urval och gallring, hur skall vi skapa de tekniska förutsättningarna?
Göran Samuelsson, Avd. för Arkiv- och datavetenskap, Mittuniversitetet
16.00

Frukt, vatten, godsaker och utställningsbesök

16.15 Strukturerad informationshantering
Tankar och idéer hur vi tillsammans arbetar fram en nationell specifikation. Från informationskartläggning till slutarkiv.
Magdalena Nordin och Anders Danielsson, Kommunalförbundet Sydarkivera
17.00 FALK:s Årsmöte
19.00 Middag S:t Petrilogen, Brunnshusgatan 1
FREDAG 27 MAJ
08.30 ”En riktigt god morgon!”
En yrkesmässig reflektion om ett samhälle i förändring, om alla dessa utvecklingar, om nu och framtiden. Ett resonemang om vad det innebär för våra arkiv och om betydelsen för arkivyrket. Framtidens informationshantering bäddar för en riktigt god morgon!
Caspar Almalander, Eskilstuna stadsarkiv
09.15 3R och arkivsamverkan med livscykelperspektiv
Regionarkiven i VGR och RS samt Landstingsarkivet i SLL samverkar kring arkivkrav och informationsstruktur för långsiktigt bevarande. Gemensamt projekt med fokus på slutarkiv och livscykelperspektiv på information.
Inger Mattson, Landstingsarkivet Stockholm, Boel Sjöstrand, Området för Informationsförsörjning och Regionarkiv, Region Skåne, Birgitta Torgén, Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad
09.45 Kaffe, smörgås och utställningsbesök
10.15 Aktuellt från SKL
Framgång med e-arkiv
Caspar Almalander, SKL och Eskilstuna stadsarkiv
10.30

Fotografiska revolutioner
Sedan fotografins födelse 1839 har den tekniska utvecklingen förändrat vårt arbete med fotografiska samlingar och det ställer nya krav på hur vi hanterar samlingarna i bildarkiven när det handlar om vård, arkivering, tillgängliggörande i sociala medier och databaser och det väcker frågor om upphovsrätt och vad som händer med den digitala informationen i våra arkiv.
Björn Grankvist, Länsmuseet Västernorrland

11.00 Frukt, vatten, godsaker och utställningsbesök
11.15 Ett samlat & strategiskt grepp om informationsförsörjningen
Så har vårt uppdrag breddats och så har vi konkret hanterat det.
Boel Sjöstrand, Området för Informationsförsörjning och Regionarkiv, Region Skåne
11.45 Avslutning
12.00 Lunch Gästgiveri Spjutegården, Friluftsmuseet Murberget
13.15 Studiebesök Länsmuseet Murbergets samlingar och arkiv
 
>>
Här kan du läsa om tidigare FALK-konferenserFALK:s nya ordförande
På årsmötet i Härnösand den 26 maj valdes Göran Gullbro till ny ordförande.
Han har sedan 2009 varit verksam som arkivarie på Landstingsarkivet i Dalarna där han 2012 tillträdde som arkivchef.
>> Här kan du läsa Göran Gullbros presentation av sig själv.

Lediga arkivarietjänster
För tillfället känner vi inte till några lediga arkivarietjänster.

Här finns möjlighet att gratis annonsera om lediga arkivarietjänster i landsting och kommun. Ta kontakt med webmaster.

Testa det resultat på en klassificeringsstruktur som tagits fram inom projekt Klassa.
Alla insatser välkomnas. Välj själv hur mycket du vill delta. För att få ett bra slutresultat är det viktigt att lämna synpunkter och delta i den mån det är möjligt.
>>Läs mer här


Bo Thalén till minne
Bo Thalén, före detta region- och stadsarkivarien i Göteborg, gick ur tiden under hösten 2015.

Bo var medlem av FALK:s styrelse under flera år. Bland annat var han sekreterare under åren 1982-1990. Han har också ingått i valberedningen.

Genom sitt mångåriga engagemang i kommunala samrådsgruppen för arkivfrågor deltog han ofta på FALK:s konferenser för att informera om aktuella frågor. Han höll också ett flertal anföranden på konferenserna.

År 1995 var Göteborgs stadsarkiv värd för FALK:s konferens Digitalt kulturarv? - ett ämne som fortfarande är högst aktuellt.

Bo var genom åren mycket engagerad i utbildning inom arkivområdet för anställda inom kommuner och landsting.

Bo var alltid mån om det kommunala självstyret inom arkivområdet.

Eva Karlsson
Ordförande för FALK 2005-2013

 


Planering inför Arkivvecka 2017
FALK är en av arrangörerna i Arkivveckan 2017 som kommer att äga rum i Visby 16-18 maj 2017. Organisationskommittén har regelbundna möten för planering av Arkivveckan.

2013 års Arkivvecka blev en stor framgång
Mer än 400 deltagare kunde välja bland ett stort antal föreläsningar under tre dagar. FALK:s styrelse riktar ett stort tack till alla som gjorde dessa dagar till en sådan succé.
Föreläsarnas presentationer kommer snart att finnas tillgängliga på Arkivveckans hemsida. >> Se här
 

FALK:s remissvar angående gallringsråd 7
Yttrande rörande förslag till gallringsråd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner, landsting
och regioner. >> Läs FALK:s yttrande

FALK:s remissvar angående gallringsråd 6
Yttrande över Råd om patientjournaler och övrig vårddokumentation i landsting/region och kommun. >>Läs FALK:s yttrande

Yttrande om "Förslag till föreskrifter och allmänna råd om arkivredovisning"
Gällande föreskrifter om arkivredovisning anses vara föråldrade och föreslås nu ersättas av en processorienterad klassifikationsstruktur. >>Läs FALK:s yttrande

Allmänna handlingar i elektronisk form
Yttrande över Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form -- offentlighet och intregitet (SOU 2010:4)
>>Läs FALK:s yttrande

Ny hemsida
Äntligen kan vi presentera tidskriften Arkivs hemsida. Tack vare bidrag från Riksarkivets Nämnd för enskilda arkiv har den nu möjliggjorts. Hemsidan ska vara ett komplement till papperstidningen, som även fortsättningsvis kommer ut med fyra fullmatade nummer om året.
>>Till hemsidan!

 


Äldre rapporter och betänkanden finns i >> Arkivet
Sidan senast uppdaterad 2016.06.21 • Kontakta FALKKontakta webbansvarig