2018

2016

2015

2014

2012

2011


2010


2009

2007


2006


2005

2004


20032018 års FALK-konferens

2018 års FALK-konferens ägde rum i Göteborg 16-18 maj
och temat var "Bevara eller gallra"
>>Här kan du läsa programmet
<<

Nedan kan du ta del av PDF:er från de olika föreläsningarna:

ONSDAG 16 MAJ

18.00

Emigranternas hus - Guidad visning, mingel och buffé.

TORSDAG 17 MAJ

09.00

Registrering och fika.

10.00

VÄLKOMNA! Ethel Sjöberg, Ordförande i Arkivnämnden Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad

10.15

Aktuellt från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor
Boel Sjöstrand, Region Skåne och Ulrika Gustafsson, Västerås stad

 

Paus

11.00

Presentation av Regionarkivet i Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Birgitta Torgén, förvaltningschef

 

Informationsstyrning förr och nu

11.30

Blankettraseriet.
Informationshantering som materiellt fenomen och problem omkring 1950.
Charlie Järpvall, fil dr i mediehistoria och lektor vid Linnéuniversitetet.

12.00

Utvärderingsmonstret vid vägs ände? Om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn.
Lena Lindgren, professor vid förvaltningshögskolan Göteborgs universitet

12.30

Samtal om informationsstyrning och vad som är värt att bevara från offentlig verksamhet med föreläsarna. Moderator: Ria Larsson, kommunarkivarie

13.00

Lunch

 

Bevara eller gallra?

14.00

Hur stärks barns rätt bäst – genom att radera eller bevara känsliga uppgifter? Problematisering av gallringen enligt socialtjänstlagen.
Suzanne Sandberg, arkivarie och enhetschef vid enheten för Tillsyn och arkivvård vid Malmö Stadsarkiv

14.30

Kan vi släppa Strindbergs tvättnotor nu? Om nödvändigheten av att gallra för att kunna bevara.
Fia Ewald, informationssäkerhetsexpert sprungen ur informationsförvaltning och arkiv

15.00

Dokumentstyrning – hur säkerställer vi att rätt information bevaras och ointressant gallras?
Anastasia Petersson, ordförande Näringslivets arkivråd och arkivarie vid Svenskt kärnbränslehantering AB

15.30

Fikapaus med underhållning – Sydarkiveras dataspel Arkivera mera och Malmö stadsarkivs utbildningsfilmer.

15.45

Paneldiskussion: Vilken är arkivariens roll – värna om bevarandet eller gallra rätt information? Deltagare: ovanstående föreläsare, Maria Cavalin Aijmera, ansvarig för arkivarieutbildningen vid Göteborgs universitet samt representant från Samrådsgruppen.
Moderator. Erik Norgren, landstingsarkivarie

16.30

FALK:s Årsmöte

18.00

Avresa från Stenpiren mot Nya Älvsborgs fästning. Konferensmiddag, underhållning och guidning av fästningen. Åter i Göteborg 23.00.

FREDAG 18 MAJ

08.30

Dataskyddsförordningen.
Birger Wannerskog, Göteborgs stad

09.00

Arkivutredningen.
Lars Ilshammar, regeringens särskilda utredare och biträdande riksbibliotekarie

09.20

Paneldiskussion: Hur tar man tillvara kommun- och landstingsarkivens roll i kulturarvet? Deltagare: Lars Ilshammar, Oskar Nilsson, arkivpedagog Eskilstuna stadsarkiv, Cecilia Hägglund, arkivarier Kävlinge kommun och Regionarkivet. Moderator Ulf Andersson, landsarkivarie Göteborg

09.50

Fikapaus

 

Bevara eller gallra: Forskningens behov

11.20

Journaler som resurs i forskningen.
Exempel från en folkhälsostudie med utgångspunkt i BVC-, skolhälsovårdsjournaler och mönstringsliggare.
Jenny Kindblom, docent Sahlgrenska akademin

11.45

Praktiska exempel på digitalt bevarande hos Sydarkivera – hur man får ut informationen ur journalsystem.
Mårten Lindstrand, förvaltningsledare Sydarkivera och Annie Stille, metadataspecialist Sydarkivera

12.15

Avslutning - FALK:s ordförande Anneli Brattgård summerar dagarna

12.30

Lunch

13.30

Visning av Regionarkivet. Otterhällegatan 5

FALK:s konferens i Härnösand
25-27 maj 2016

Årets tema var ”Tillämpning, anpassning och kollegialt samarbete”


>>> Här kan du läsa programmet <<<


Nedan kan du ta del av PDF:er från de olika föreläsningarna:

ONSDAG 25 MAJ
18.00 M/S Ådalen III – en båtfärd på Ångermanälven med buffé
TORSDAG 26 MAJ
09.00 Registrering, kaffe, smörgås och utställningsbesök Murberget, Länsmuseet Västernorrland centrum.
10.00 VÄLKOMMEN
10.15 Offentlighet i princip och praktik
För att hävda sin rätt måste man känna den. Arkivpedagogen och arkivchefen för Föreningsarkivet i Jämtlands län berättar om hur vi metodiskt kan arbeta för att fler ska lära känna arkiven.
Eva Tegnhed, Föreningsarkivet i Jämtlands län
11.00 Frukt, vatten, godsaker och utställningsbesök
11.15 Aktuellt från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor
11.30 Vem bestämmer om arkiv i kommunen?
Hur kan och bör arkivverksamheten organiseras i en kommun? Vad säger kommunallagen om styrning och ansvar och vad säger arkivlagen om kommuner? Hur förenar vi dessa båda lagar i syfte att ordna en ändamålsenlig styrning av den kommunala arkivhanteringen? Kan fullmäktige delegera möjligheten att meddela föreskrifter om arkivvård till arkivmyndigheten och vem ska egentligen besluta om gallring?
Eva Lindelöw-Sjöö, Gävle kommunarkiv och Lars Harbe, Regionarkivet Gävleborg
12.00 Lunch -- Gästgiveri Spjutegården, Friluftsmuseet Murberget
13.00 Debatt kring utredningsförslaget om ökad insyn i friskolors arkiv.
Bo Johansson, Sollentuna kommunarkiv, Sara Håkansson, Uppsala stadsarkiv och Nils Mossberg, Eskilstuna stadsarkiv, Katarina Thurell, Norrtälje stadsarkiv. Moderator: Anneli Brattgård, Ekerö kommunarkiv
13.30 Processbaserad informationsredovisning
Regionarkivet för Västra Götalands regionen och Göteborgs Stad berättar om sitt arbete med nya riktlinjer avseende gallring och redovisning av allmänna handlingar. Normförslag till klassificeringsstruktur för styrande och stödjande processer, presentation av handledning i att upprätta klassificeringsstruktur, utbildningsinsatser m.m. är exempel på vad som att kommer tas upp under föredraget.
Stefan Högberg, Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad
14.00 Kaffe, kaka och utställningsbesök
14.30 Nedslag i Tryckfrihetsförordningens historia
Jan Samuelsson, Avd. för Humaniora, Mittuniversitetet
15.00 Proveniensprincipen i det moderna informationssamhället
-- arkivering inom verksamma IT-system i samband med omorganisationer
Erik Norgren, Landstinget Västernorrland
15.30 Interoperabilitet och verksamhetsinformation
Det tänks och byggs e-arkiv runt om i Sverige, mycket av vårt fokus är på hur vi skall strukturera informationen i arkivet, men mindre tid har lagts på hur vi får med oss önskvärd information från våra digitala verksamhetssystem. Hur skall vi tänka kring urval och gallring, hur skall vi skapa de tekniska förutsättningarna?
Göran Samuelsson, Avd. för Arkiv- och datavetenskap, Mittuniversitetet
16.00 Frukt, vatten, godsaker och utställningsbesök
16.15 Strukturerad informationshantering
Tankar och idéer hur vi tillsammans arbetar fram en nationell specifikation. Från informationskartläggning till slutarkiv.
Magdalena Nordin och Anders Danielsson, Kommunalförbundet Sydarkivera
17.00 FALK:s Årsmöte
19.00 Middag S:t Petrilogen, Brunnshusgatan 1
FREDAG 27 MAJ
08.30 ”En riktigt god morgon!”
En yrkesmässig reflektion om ett samhälle i förändring, om alla dessa utvecklingar, om nu och framtiden. Ett resonemang om vad det innebär för våra arkiv och om betydelsen för arkivyrket. Framtidens informationshantering bäddar för en riktigt god morgon!
Caspar Almalander, Eskilstuna stadsarkiv
09.15 3R och arkivsamverkan med livscykelperspektiv
Regionarkiven i VGR och RS samt Landstingsarkivet i SLL samverkar kring arkivkrav och informationsstruktur för långsiktigt bevarande. Gemensamt projekt med fokus på slutarkiv och livscykelperspektiv på information.
Inger Mattson, Landstingsarkivet Stockholm, Boel Sjöstrand, Området för Informationsförsörjning och Regionarkiv, Region Skåne, Birgitta Torgén, Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad
09.45 Kaffe, smörgås och utställningsbesök
10.15 Aktuellt från SKL
Framgång med e-arkiv
Caspar Almalander, SKL och Eskilstuna stadsarkiv
10.30 Fotografiska revolutioner
Sedan fotografins födelse 1839 har den tekniska utvecklingen förändrat vårt arbete med fotografiska samlingar och det ställer nya krav på hur vi hanterar samlingarna i bildarkiven när det handlar om vård, arkivering, tillgängliggörande i sociala medier och databaser och det väcker frågor om upphovsrätt och vad som händer med den digitala informationen i våra arkiv.
Björn Grankvist, Länsmuseet Västernorrland
11.00 Frukt, vatten, godsaker och utställningsbesök
11.15 Ett samlat & strategiskt grepp om informationsförsörjningen
Så har vårt uppdrag breddats och så har vi konkret hanterat det.
Boel Sjöstrand, Området för Informationsförsörjning och Regionarkiv, Region Skåne
11.45 Avslutning
12.00 Lunch Gästgiveri Spjutegården, Friluftsmuseet Murberget
13.15 Studiebesök Länsmuseet Murbergets samlingar och arkiv


  upp

 


FALK-konferens i Lund 2015

2015 års FALK-konferens ägde rum på Arkivcentrum Syd i Lund 26-28 maj.
Årets tema var ”För arkiveringen i tiden!”>>> Här kan du läsa programmet <<<


Nedan kan du ta del av PDF:er från de olika föreläsningarna:TISDAG 26 MAJ
18.30 Buffé och mingel samt guidad tur, Kulturen i Lund, Tegnérsplatsen
ONSDAG 27 MAJ
09.00 Registrering, kaffe och utställningsbesök, Arkivcentrum Syd.
10.00 VÄLKOMMEN
10.15 Aktuellt från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, ledamot i Samrådsgruppen
Eva Lindelöw Sjöö
10.45 Paus
11.00 Med arkivet som motor. Ett samlat och strategiskt grepp om informationsförsörjningen inom Region Skåne.
Jörgen Ander
11.30 Ett helhetsperspektiv för kommunal dokument- och ärendehantering samt e-arkiv.
Bo Johansson
  Föreläsning med Anouk Baving, Nationalarkivet Holland – utgick pga förhinder
12.00 National Digital Infrastructure & Standards Framework (DUTO)
Tom Leenders
Innovation in the Dutch archives sector
Robbert Jan Hageman
12.45 Kåseri, ”Arkiven och studenterna”.
Fredrik Tersmeden
13.00 Lunch
14.00 Fyrtionio kommuner i Västra Götaland – Hur kan vi samverka?
Johan Kjernald
14.20 Vägen till ett gemensamt avrop. Bertafemman (Järfälla, Täby, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna) delar med sig av erfarenheter kring samarbete om ett gemensamt avrop mot SKL:s ramavtal för e-arkiv.
Karin Pettersson och Anna Talling
14.40 Kommunalförbundet Sydarkivera – en regional arkivorganisation.
Mats Porsklev och Per Ribacke
15.00 Kaffe
15.15 ”Vinnande argument för arkiv-/informationshantering. Eller hur vinner jag ledningens stöd?”
Paneldebatt: Jörgen Axelsson, Björn Jordell, Per Ribacke och Sara Salkvist
16.00 Arkivbevissthet, Norsk Arkivråds arbeid med kompetanseheving og bevisstgjøring!
Kristin Widerøe Thune, Norskt Arkivråd
16.30 Arkiv på agendan för skolan! Möjligheter och utmaningar för skolan och arkiven.
Anna Ketola
17.00 Årsmöte
18.45 Middag Grand Hotel, Bantorget 1
TORSDAG 28 MAJ
08.30 Medicinska journalarkiv; en kritisk/väsentlig/avgörande forskningsresurs som måste användas. Exemplifierat med två aktuella Europeiska och Nordiska projekt inom Barnonkologin.
Thomas Wiebe
09.00 Behovet av att bevara svensk spelhistoria.
David Osser och Olle Nordquist
09.20 Landets stads- och kommunarkiv - en underskattad resurs för den historiska
forskningen.

Erik Wångmar
09.50 Kaffe, studiebesök Arkivcentrum Syd. Möjlighet till mingel med leverantörerna.
11.15 E-arkivens roll och nytta för e-samhället. Vad är på gång hos SKL?
Anna Gillquist Nationell samordning e-arkiv.
Caspar Almalander
11.45 No brown M&M:s. Arkivarien - en viktig bricka för att skapa informationskvalitet.
William Försth
12.15 Vart är arkivarien på väg? Ett föredrag i kåserande anda om arkivarier i historia och litteratur.
Anneli Brattgård
12.45 Avslutning. Nils Mossberg
13.00 Lunch


upp


2014 års FALK-konferens i Jönköping


Nu är konferensen över för denna gången. FALK:s styrelse och alla andra inblandande kan varva ner och så smått börja se fram emot nästa års konferens som blir i Lund.
Årets tema var samordning – samverkan – samarbete och är viktigare än någonsin för alla som arbetar med arkiv eller på annat sätt hanterar information. Vi behöver samordna och samverka för att få nationella och helst internationella standarder. Vi behöver samverka och samarbeta mellan kommuner och landsting, över invanda yrkesgränser och revir för att få till en modern informationsförvaltning, men också för att nå ut med och få folk att använda det vi har i våra arkiv. Förhoppningsvis har ni som var med på konferensen en hel palett med tänkbara sätt att samverka och samarbeta på med er hem!
Ett stort tack till värdstaden Jönköping och alla som var med och gjorde konferensen så lyckad!

Nils Mossberg
Ordförande FALK

>>Program
TISDAG 20 MAJ
18.00 Guidad tur och mingel i ABM-huset, ingång från Slottsgatan.
ONSDAG 21 MAJ
09.00 Registrering och kaffe i Jönköpings Teater, Hovrättstorget.
10.00 VÄLKOMMEN
FALK:s ordförande Nils Mossberg, kommunalråd Anna Mårtensson
10.15 Information från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor
Ulrika Gustafsson
10.45 Paus med frukt och vatten
11.00-12.00 Vem bestämmer om arkiv i kommunen? – Råd om styrning av arkivverksamheten
Lars Harbe och Eva Lindelöw Sjöö
Standarder – källa till kunskap och utveckling
Elisabeth Klett och Karl Sjödin
12.00 Lunch
13.00-14.30 Projekt Verkan – verksamhetsbaserad arkivredovisning i Nässjö kommun
Sara Salkvist
Arkivarien och e-arkiv, att förvalta e-förvaltning
Caspar Almalander
Fotografier och negativ i arkiven. Identifiering, bevarande och tillgängliggörande
Cecilia Marnetoft och Susanne Nickel
14.30 Kaffe
15.00-17.00 Kejsarens nya kläder
Maria Kallberg
Tattare, zigenare och skolan – några nedslag i arkiven
Thom Axelsson
Erfarenheter från Ersättningsnämnden
Gunilla Malmborg
Kommun- och landstingsarkiv i NAD
Kerstin Söderman
17.00 FALK:s årsmöte
19.00 Middag på Stora hotellet, Spegelsalen, och underhållning
TORSDAG 22 MAJ
08.00-09.40 Informationsförvaltning i en ny tid
Lars-Erik Hansen
Möjligheterna för små som stora organisationer med ensad dokumentprocess
Kerstin Svensson
09.40 Paus med frukt
10.00-11.45 Skydd av information – centrala frågor inom informations- säkerhetsområdet
Fia Ewald
e-arkiv – samverkan möjlig och nödvändig?
Bertil Thunberg
Hur hände det här? – historia för TV
Bo Eriksson
11.45 Avslutning
12.00 Lunch
13.15 Studiebesök i ABM-huset och information om ABM-samarbetet

upp


FALK:s konferens 2012 i Eskilstuna

2012 års FALK-konferens blev en stor framgång. 80 förväntansfulla deltagare från hela landet hade samlats i de gamla industrikvarteren i Eskilstuna för att ta del av ett fullspäckat program. Årets tema var Arkivimpulser.

Som brukligt samlades ett antal deltagare redan dagen före för en guidad tur på Rademachersmedjorna och i stadsmuseet. Kvällen avslutades hos Eskilstuna Ölkultur där det bjöds på buffé och egen tillverkad öl.

På konferensens första dag fick vi information av Ulrika Gustafsson från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Eva Sveman, förbundsjurist på SKL, berättade därefter om de svårigheter som kan drabba en upphandling. Efter lunchen ställde journalisten och författaren John Chrispinsson frågan: Är arkiven sanningens tempel eller en terapi för sysslolösa? Caspar Almalander, som till vardags är IT-arkivarie i Eskilstuna, hade ett intressant föredrag med titeln ”To e or not to e”.  Gertrud Åström fortsatte därefter med föredraget om arkiv och jämställdhet. 

FALK höll sedan årsmöte. Den första konferensdagen avslutades på kvällen på Munketellmuseet med en fantastisk middag som Eskilstuna kommun bjöd på. Kvällens underhållning stod konferencier Lasse Lindberg (för kvällen i egenskap av Johan Theofron Munktells son) och gruppen ”Tikkle Me” för.

Andra dagen inleddes med William Försths föredrag om hur verksamheten kan utvecklas ur ett kundperspektiv. William är tillvardags arkivchef på Region- och stadsarkivet i Göteborg. Marie Esplund-Lynn och Britt-Marie Olsson berättade om sitt arbete med en digital kommungemensam arkiveringsplan i Örebro.

Eftersom vi var i Eskilstuna så var alla nyfikna på Eskilskällan. Stadsarkivarien Nils Mossberg och hans kollegor Cecilia Ahlqvist, Susanne Nickel och Susanne Cassé berättade om Eskilskällans framväxt och dess syfte att skapa en ingång till arkiv, bibliotek och museer i Eskilstuna. Den gemensamma delen av konferensen avslutades med att Birgitta Torgén samtalade med Elisabeth Siltberg och Anja Helldal om arkivyrkets förändring under rubriken ”Nyfiken på”.

Innan eftermiddagens studiebesök på Eskilskällan och Barnbildarkivet tog vid så hälsade Västerås stad med Mats Nafsund i spetsen oss välkomna till Arkivveckan som äger rum den 14-16 maj 2013.

Som värd för konferensen stod Eskilstuna kommun i samarbete med FALK:s styrelse. Styrelsen riktar ett varmt tack till kollegorna i Eskilstuna, företrädda av stadsarkivarie Nils Mossberg samt hans medarbetare för ett väl utfört arrangemang. Ett stort tack riktas även till Elisabeth Hofmann och hennes kollegor på Eskilstuna Marknadsföring AB, Grupp & konferens. Vi tackar också föreläsare och utställare som gjorde konferensen så lyckad.
Utställare på årets konferens var:
Axiell CALM Itd
FormPipe Software AB
Knowit Karlstad AB


>> Program, Eskilstunakonferensen

>> Bilder från konferensen

Här kan du ta del av de presentationer som presenterades under konferensen:

 • Hur skapa en ingång till arkiv, bibliotek och museer?
  Nils Mossberg, Cecilia Ahlqvist, Susanne Nickel och Susanne Cassé >>PPT >>Se Eskilstuna kommun
 • Arkiv och jämställdhet
  Gertrud Åström >>PDF
 • Verksamhetsutveckling från ett kundperspektiv
  William Försth >>PPT
 • E-arkiv, e-förvaltningens grundpelare/to e or not to e
  Caspar Almalander >>PDF
 • Information från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor
  Ulrika Gustafsson >>PPT
 • Vad gäller när man ska
  upphandla inventarier?
  Eva Sveman >>PPT
 • Arkiveringsplan för Östnärkes KDN
  Britt-Marie Olsson och Marie Esplund-Lynn
  >>PDF-bilder >>PDF-Text
upp


2011 års FALK-konferens i Uppsala


Foto: Magnus Östh

Den 20-21 september 2011 hade vi arkivkonferens i Uppsala på temat Hur blir det nu? Konferensen hölls på hösten detta år eftersom den planerade arkivveckan under våren ställdes in i ett sent skede. Med glädje konstaterade styrelsen att ca 100 personer deltog i konferensen som hölls i Uppsala Konsert & Kongress. På konferensens första dag fick vi höra om Samrådsgruppens arbete och Riksarkivets förändrade arbetssätt. Eftermiddagen ägnades åt alternativa driftsformer och en ny historieundervisning. Föreningen höll sedan årsmöte och kvällen avslutades med buffé.

Andra dagen inleddes med juridiska reflektioner på nya samverkansformer och sociala medier. Cristina Wahlström berättade om sin tid som stadsarkivarie i Uppsala och sedan fick vi lära oss mer om EU-projekt i arkiven. I samband med avslutningen berättade Sara Naeslund Lems från Arkivsamfundet om den internationella arkivdeklarationen. Föreningens ordförande samt deltagare från Eskilstuna kommun hälsade alla välkomna till nästa års konferens som äger rum i Eskilstuna.

Under eftermiddagen gjorde deltagarna studiebesök på Stadsarkivet/Folkrörelsearkivet och Landstingsarkivet.

FALK: s styrelse vill tacka alla föreläsare och utställare som gjorde konferensen så lyckad. Ett varmt tack till Inger Löfgren på Louis De Geer konsert & kongress för konferensservice.

Till sist riktas ett stort tack till personalen på arkiven för mycket fint mottagande av studiebesöken.

Se >> bilder från Uppsala

Läs programmet >> här (pdf)

Här kan du ta del av de presentationer som presenterades under konferensen:
 • Information från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor
  Ulrika Gustafsson, ledamot i Samrådsgruppen för
  kommunala arkivfrågor >> PDF
 • Alternativa driftsformer under 150 år. Exemplet Landstinget i Uppsala län
  Mats O Karlsson, socialdemokratiskt landstingsråd åren 1988–2006. Skriver nu landstingets historia inför 150 årsjubileet 2012. >> PDF
 • Förändrade driftsformer – juridiken
  Per Matsson, konsult och utbildare inom arkivfrågor >> PDF
 • Förändrade driftsformer.
  Tio100 – ett landstingskommunalt projekt i Norrtälje kommun

  Ann-Marie Alfredsson, arkivarie Norrtälje stadsarkiv >> PDF
 • En ny historieundervisning.
  Vad betyder det för samarbetet
  mellan skola och arkiv?

  Per Eliasson, universitetslektor,
  Malmö högskola >> PDF
 • Nya samverkansformer,
  juridiska reflexioner

  Mats Holmberg, landstingsjurist,
  Landstinget i Uppsala län
  >> PDF
 • Sociala medier och juridiken
  Jens Larsson, avdelningschef/chefsjurist, Landstinget i Uppsala län >> PDF
 • EU-projekt i arkiven
  Bodil Fredriksson, arkivarie Region- och stadsarkivet i Göteborg >> PDF
 • Den Internationella arkivdeklarationen
  Sara Naeslund Lems från Arkivsamfundet
  >> PDF


upp


2010 års FALK-konferens i Norrköping

2010 års FALK-konferens i Norrköping blev en stor framgång. 123 glada deltagare från hela landet och ett fullspäckat program gjorde dagarna minnesvärda. Årets tema var För arkivet i tiden. Dag ett behandlade processorienterad arkivredovisning och dag två fick vi höra flera exempel på hur man arbetade med digital långtidslagring runt om i landet.Som värd för konferensen stod Norrköpings kommun i samarbete med FALK:s styrelse
Styrelsen riktar ett varmt tack till kollegorna i Norrköping, företrädd av stadsarkivarie Rolf Sjögren samt hans medarbetare för ett väl utfört arrangemang. Dessutom vill vi tacka Louis De Geer konsert & kongress och dess personal samt alla föreläsare och utställare för deras insatser. Läs programmet

Här kan du ta del av presentationer som gjordes under konferensen:

 • Information från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.
  Ulrika Gustafsson, SKL >>PDF
 • Processorienterad arkivredovisning.
  Niklas Gustafsson, Domstolsverket >>PDF
 • Processbasering med Vis Alfa Dokplan. Bertil Axelsson
 • REDA-projektet.
  Jörgen Andersson, Region Skåne >>PPT
 • E-arkiv Stockholm - från vision till verkighet. Karin Andersson, SSA >>PDF
 • Elektroniskt bevarande - Säkra för framtiden. Caspar Gielissen, Föreningen Sambruk >>PDF
 • Projektplan
  Elektroniskt bevarande etapp 2 >>PDF
 • Intresserade kommuner
  Elektroniskt bevarande etapp 2 >>XLS

 • Presentation av Järfällas förstudie elektroniskt bevarande. Susanne Strangert, Järfälla kommun >>PPT
 • Rapport gällande upphandlings- och affärsmodeller samt juridiska frågor. Susanne Strangert, Järfälla kommun >>PPT
 • Arkivfrågornas placering i landstingens och kommunernas IT-strategiska arbete.
  Håkan Gustavsson, Regionarkivet Göteborg >>PDF

Se bilder från Norrköping!
upp2009 års FALK-konferens i Tällberg

2009 års FALK-konferens i Tällberg drog många deltagare. Under dagarna 12 - 14 maj samlades drygt 80 deltagare för att ta del av årets tema som var ”Insyn?!” och för att umgås med kollegor från hela landet.

Som värd för konferensen stod Leksands och Rättviks kommuner i samarbete med FALK:s styrelse


Styrelsen riktar ett varmt tack till kollegerna i Dalarna, företrädd av Alf Blomquist från Leksands kommun och Gith Matsson från Rättviks kommun samt deras medarbetare för ett väl utfört arrangemang. Dessutom vill vi tacka Klockargården och dess personal samt alla föreläsare för deras insatser. Se bilder från konferensen i Tällberg

Här kan du ta del av presentationer som gjordes under konferensen.
upp2007 års FALK-konferens i Karlstad
2007 års FALK-konferens i Karlstad blev en stor framgång. Under dagarna 8 - 10 maj samlades drygt 100 deltagare för att umgås med kollegor från hela landet och för att ta del av årets tema som var Samverkan i tiden.

Som värd för konferensen stod Karlstads kommun och
landstinget i Värmland i samarbete med FALK:s styrelse.

S
tyrelsen riktar ett varmt tack till kollegerna i Värmland, företrädd av Lena Fjellborg, Hans Ramstedt och Inga Kullgren samt deras medarbetare.
Dessutom vill vi tacka Maria Larsson från VisitKarlstad, Carlstad Conference Centre samt alla föreläsare för deras insatser.
Läs programmet (pdf) Se bilder från konferensen

Här kan du ta del av presentationer som gjordes under konferensen:

 • Ansvarskommiténs betänkande
  Björn Sundström (ppt)
 • Stulen barndom
  Petra Engwall (pdf)
upp
 • REDA-projektet, Region Skåne
  Jörgen Andersson (ppt)
 • R7-arkiv - Regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv
  Birgitta Torgén, Donald Johnson (ppt) (pdf)2006 års konferens i Sundsvall

2006 års FALK-konferens gick av stapeln i Sundsvall. Under dagarna 16-18 maj samlades ca 130 deltagare för att ta del av årets tema som var Dokumenthantering med kvalitet.

Som värd för konferensen stod Sundsvalls kommun i samarbete med FALK:s styrelse.


Styrelsen riktar ett varmt tack till Sundsvalls kommun, företrädd av arkivchef Tom Sahlén och hans medarbetare.
Dessutom vill vi tacka utställande företag samt alla föreläsare för deras insatser.
Här finns bilder från konferensen


Nedan kan du ta del av föreläsningsmaterial från konferensen som PDF- eller PowerPointdokument:


Föredrag:

 • Vikten av standarder (pdf)
 • Om kommunala verksamheter och processer (pdf)
 • Verksamhetsanalys - dokumentplan - arkivbeskrivning
 • Arkivet och den nya redovisningen (pps) (ppt)
 • MoReq - vägledning för upphandlare (pdf)
 • Sambruksplattformen - kravspecifikation för ärende-& dokumentsystem (pdf)
 • Nytt från samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (pdf)
 • LDB-centrum (pps) (ppt)

Parallellseminarier:

 • Praktisk dokumenthantering enligt ISO 15489 (pdf)
 • Processorienterat arbetssätt (pps) (ppt) (pdf)
 • Från verksamhetsanalys till dokumentplan. Exempel ur verkligheten (pdf)

Marknadsseminarium:

BancTec:

 • Arkivering av väldigt stora och väldigt många dokument (pps) (ppt)
 • Översiktilig produktbeskrivning av BancTec eArkiv (pdf)
 • CaptureHR (pdf)

TietoEnator:

 • Archive Services (pdf)
 • Diabas 5 - Översikt (pdf)
 • Diabas 5 - Ärende (pdf)
 • Diabas 5 - Dokument Pro (pdf)

VM-Data:

 • Ärende och dokumenthantering (pdf)
 • LEX - en produkthantering för e-Förvaltningen (pdf)

EBI:

 • Företagspresentation (pdf)
 • Effektivare handläggning - nyckeln till lyckade webbtjänster (pps) (ppt)
upp


2005 års konferens i Alingsås

Under dagarna 23-25 maj 2005 samlades över hundra arkivverksamma för FALK-konferens i Alingsås. Som värd för konferensen stod Alingsås kommun i samarbete med FALK:s styrelse. Temat för konferensen var Arkivet – en återblick in i framtiden.
Styrelsen riktar ett varmt tack till Alingsås kommun, företrädd av Eva Karlsson och Monica Lindvall. Bakom de välordnade arrangemangen finns också konferensbyrån Alingsås Futurum Turism & Näringsliv som tackas särskilt. Dessutom vill vi tacka konferensens sponsorer: Visual Arkiv (Göteborgs Stad, ADB-kontoret) och Nordplan för deras stöd samt alla föreläsare för deras insatser.

Se inbjudan och program (pdf)

Här kan du ta del av föreläsningsmaterial från konferensen som PDF-dokument eller PowerPointdokument:

 • Etisk gallring eller dokumentation för rättssäkerhet
  (pdf)
 • Dokumentation i skolan
 • Sekretesskydd av personuppgifter
  (ppt)
 • Upphovsrätt
  (ppt)
 • ABM-samverkan
 • Normer och standarder för e-arkivering m m
  (ppt)
 • Kommunala samrådsgruppen

Här finns bilder från konferensenupp2004 års konferens i Norrtälje

Ett nittotal arkivverksamma från Luleå i norr till Lund i söder möttes i Norrtälje 15-16 september 2004. Temat var De goda exemplen – digital arkivering i praktiken.
Som värd stod Norrtälje stadsarkiv i samarbete med FALK:s styrelse. Styrelsen riktar ett varmt tack till stadsarkivets personal Ann-Marie Alfredsson, Claes Forshill, Eva-Lisa Eriksson och Åsa Thunberg - för de fina arrangemangen! Dessutom vill vi tacka samtliga föreläsare för deras insatser.

Se konferensprogrammet
Här
kan du se några vyer från Norrtälje.

Här kan du ta del av presentationer som gjordes under Norrtäljekonferensen, antingen direkt i webbläsaren (html), som PDF-dokument eller ladda hem PowerPointdokument (ppt):
 • Regionarkivet i Göteborg
  • Digital långtidslagring
   (pdf)
  • Kravspec
   (pdf)
 • Stockholms stadsarkiv
  • Digitala leveranser till SSA
   (html) - (pdf
   ) - (ppt)
 • Elektroniska handlingar
  (pdf)
 • ÖVUE-IT
  (Örebro, Västerås, Uppsala och Eskilstuna stadsarkiv och dess IT-utskott)
  • Digital arkivering
   Västerås stadsarkiv
   (html) - (pdf) - (ppt)
  • Bevarande av Uppsala kommuns webbsidor (pdf)
  • Digital arkivering i vardagen
   Örebro stadsarkiv
   (html) - (pdf) - (ppt)
 • Sundsvallsminnen
  (pdf) - (ppt)
 • Arkivredovisning och registrering
  (pdf)
 • LDB-projektet
  (html) - (pdf 5MB) - (ppt
  )
 • Samrådsgruppen
  (pdf)


2003 års konferens i Gävle

Arkiven och användarna - resultat och erfarenheter av forskningen i våra arkiv

Se programmet
här (pdf) Här finns bilder från konferensen i Gävle!

uppSidan senast uppdaterad 2016.10.05 • Kontakta FALKKontakta webbansvarig